(به نام ایزدمنان)

بچه های عزیز،معلم من گفته بودکه بایدبرای من نامه ای بنویسید.نامه ی من رابه معلمم بخوانید!                             

عنوان:نامه ای به معلم

باسلام خدمت معلم عزیزم فرزانه خانم(معلم سوم ابتدایی نیلوفردبستان رضوان)

امیدوارم که حال شماوخانواده ی گرامیتان خوب باشد.شماگفتیدکه هرچه رادرکلاس من احساس کردید

بنویسید.

راستش اول که به کلاس سوم آمدم ازشماخوشم نمی آمدزیرادادمی زدیدوبامادعوامی کردید.امابعدازمدتی

که باشماآشناشدم ازشمابسیارخوشم آمدو فهمیدم که معلمم بسیارداناوخوش رفتاراست و

 دادزدن اوبه سلاح مااست ،وسختگیری وی به یاد گیری ما کمک

می کند.شمامعلم نمونه ای هستیدکه مانند تمام معلمان به ماعلم می آموزیدولی بهترازمعلمان دیگراین

کارراانجام می دهید.من ازشمابسیارچیزهاآموختم وپندهای شماراعمل کردم.من بسیارخوش حال شدم

که آن تراش زیبارابه من دادیدوبه قولتان عمل کردید.بااین کارتان به من یاددادیدکه همیشه به قولم

عمل کنم.

دارم فکرمی کنم که وقتی سال تحصیلی تمام شدچگونه معلمم راببینم.اگرسال تمام شوددلم برای

شماخیلی تنگ می شود.

من برای شما یک بیت شعرمی نویسم:

آن که شب های مرا مهتاب داد                                           روزاول گفت باباآب داد

راستی خانم معلم آدرس وبلاگ من فراموش نشودWWW.NEDAKODAK.BLOGFA.COM

دوستارشمانداطاهرخانی

۱۰/۲/۸۹جمعه هفدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ |

 

اسلایدر

دانلود فیلم